Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en metod för att utvärdera och förutsäga framtida prisrörelser på finansmarknader genom att analysera historiska prisdata och handelsvolym.

Denna analysform bygger på antagandet att all relevant information redan är inprisad i marknaden och att prisrörelser följer vissa mönster som kan upprepas över tid. 

Teknisk analys skiljer sig från fundamental analys, som fokuserar på att utvärdera ett företags underliggande värde genom dess ekonomiska rapporter och marknadsposition.

Grundläggande principer

Teknisk analys vilar på tre grundläggande principer:

  • Marknaden diskonterar allt: Detta antagande innebär att alla nuvarande, historiska och till och med framtida detaljer redan reflekteras i marknadspriserna. Analytiker behöver därför enbart fokusera på prisrörelser snarare än externa faktorer såsom ekonomiska, politiska eller miljömässiga händelser.
  • Priser rör sig i trender: En central tes inom teknisk analys är att priser tenderar att röra sig i identifierbara mönster och trender över tid, och att dessa trender är sannolika att fortsätta tills tydliga tecken på en vändning uppstå
  • Historien tenderar att upprepa sig: Teknisk analys utgår från att marknadspsykologin är konstant över tid, vilket innebär att marknadsreaktioner ofta är förutsägbara baserat på historiska mönster och beteenden.

Vanliga verktyg och modeller

För att genomföra teknisk analys använder analytiker en rad olika verktyg och modeller för att identifiera mönster, stöd- och motståndsnivåer, och för att förutsäga framtida prisrörelser. Några av de mest använda inkluderar:

  • Trendlinjer: Dessa är raka linjer ritade över prisdiagram för att identifiera och bekräfta prisrörelsernas riktning. En uppåtgående trendlinje dras längs lägsta priserna i en uppåtgående trend, medan en nedåtgående trendlinje dras längs de högsta priserna i en nedåtgående trend.
  • Stöd- och motståndsnivåer: Stödnivåer är prisnivåer där ett fallande pris tenderar att bromsa upp eller vända uppå Motståndsnivåer är motsatsen – prisnivåer där ett stigande pris tenderar att sakta ner eller vända nedåt.
  • Rörliga medelvärden: Ett rörligt medelvärde jämnar ut prisdata för att skapa en jämnare linje som gör det lättare att identifiera den övergripande riktningen på prisrörelsen. Kortare rörliga medelvärden används ofta för att identifiera kortare trendriktningar, medan längre medelvärden hjälper till att identifiera mer hållbara trender.
  • Mönsterigenkänning: Vissa figurer och mönster på prisdiagram, såsom huvud och axlar, dubbla toppar och dubbla bottnar, anses signalera framtida prisrörelser baserade på tidigare erfarenheter.
  • Oscillatorer och indikatorer: Dessa verktyg används för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden på marknaden eller för att signalera styrkan i en trend. Exempel inkluderar RSI (Relative Strength Index) och MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Exempel på en uträkning: RSI

Relative Strength Index (RSI) är en momentumindikator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI-värdet rör sig mellan 0 och 100 och används för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden på en marknad. Ett värde över 70 anses ofta vara överköpt, medan ett värde under 30 anses vara översålt.

Formeln för RSI är:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

där RS är förhållandet mellan genomsnittlig prisuppgång och genomsnittlig prisnedgång under en given period, vanligtvis 14 dagar.

Beräkningsexempel

Antag att vi har följande uppgångar och nedgångar för en aktie under 14 dagar:

  • Genomsnittliga uppgångar: 0.20
  • Genomsnittliga nedgångar: 0.15

Då blir RS = 0.20 / 0.15 = 1.33

Och RSI blir: 100 – (100 / (1 + 1.33)) = 57.14

Detta värde på RSI indikerar att marknaden inte är extremt överköpt eller översåld och ligger inom ett “normalt” intervall.

Teknisk analys är ett kraftfullt verktyg för traders och investerare som försöker förutsäga framtida prisrörelser. Genom att förstå och tillämpa olika tekniska indikatorer och modeller kan man bli bättre på att navigera på finansmarknaderna och fatta mer informerade investeringsbeslut.