Skillnaden mellan option och termin

På finansmarknaderna är derivatinstrument som optioner och terminer centrala verktyg för både spekulation och riskhantering.

Denna artikel syftar till att visa de grundläggande skillnaderna mellan optioner och terminer, kompletterat med exempel för att illustrera deras praktiska tillämpningar.

Skillnaden mellan option och termin

Vad är en option?

En option är ett finansiellt derivat som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (i fallet med en köpoption) eller sälja (i fallet med en säljoption) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris, känt som lösenpriset, på eller före ett specifikt utgångsdatum.

Optioner kommer med en premie, vilket är priset som köparen betalar för att inneha denna rättighet.

Exempel på en option

Antag att en investerare köper en köpoption för aktier i ett företag, med ett lösenpris på 100 SEK och ett utgångsdatum om tre månader. Om aktiens pris stiger till 120 SEK före utgångsdatumet, kan investeraren utöva optionen och köpa aktier för 100 SEK, realisera en vinst minus kostnaden för optionspremien.

Om aktiens pris däremot sjunker, kan investeraren välja att inte utöva optionen, och förlusten begränsas till premien som betalats.

 

Vad är en termin?

En termin är ett avtal mellan två parter att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik framtidspunkt. Till skillnad från optioner innebär terminskontrakt en skyldighet att genomföra transaktionen när kontraktet löper ut. Terminer används ofta för att säkra priser eller för spekulation.

 

Exempel på en termin

En bonde som vill säkra priset på sin framtida skörd kan ingå ett terminskontrakt för att sälja en specifik mängd vete till ett fast pris om sex månader. Om marknadspriset på vete sjunker vid tidpunkten för leverans, är köparen av terminskontraktet fortfarande skyldig att köpa till det överenskomna priset, vilket skyddar bonden från prisnedgången.

Omvänd situation, om priset stiger, måste bonden sälja till det lägre, förutbestämda priset, men risken för prissvängningar har eliminerats.

Huvudsakliga skillnader

 

Skyldighet versus rättighet. Den mest framträdande skillnaden är att en option ger innehavaren rätten, inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång, medan en termin innebär en bindande skyldighet att genomföra transaktionen.

 

Riskprofil. Risken med optioner är begränsad till premien som betalas, vilket gör dem attraktiva för de som vill begränsa sin riskexponering. Å andra sidan kan terminer medföra obegränsad risk, eftersom parterna är skyldiga att fullfölja avtalet oavsett hur marknadsförhållandena har förändrats.

 

Kostnadsstruktur. Optioner innebär en upfront kostnad i form av en premie. Terminer, å andra sidan, kräver en initial säkerhetsinsättning men ingen premie. Eventuell vinst eller förlust realiseras vid kontraktets löptid.

 

Användningsområden. Optioner är populära för spekulation och riskhantering tack vare deras flexibilitet och begränsade risk. Terminer används ofta för att säkra priser på varor eller finansiella tillgångar och för spekulation.