Så fungerar optioner?

Optioner är finansiella instrument som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång, som exempelvis aktier, till ett förutbestämt pris, inom en specifik tidsram.

Det finns två huvudtyper av optioner: köpoptioner (call options) och säljoptioner (put options). Köpoptioner ger rätten att köpa, medan säljoptioner ger rätten att sälja den underliggande tillgången.

Grundläggande begrepp

Optioner kännetecknas av viktiga begrepp såsom lösenpris (strike price), löptid (expiry date), och premie (premium).

  • senpriset är det pris till vilket innehavaren kan köpa (för call optioner) eller sälja (för put optioner) den underliggande tillgången.
  • Löptiden anger när optionen upphör att gä
  • Premien är det pris som innehavaren betalar för rätten som optionen förmedlar.

Hur optioner fungerar

Optionshandel innebär spekulation eller riskhantering där köparen av en option betalar en premie till säljaren. Om marknadspriset på den underliggande tillgången rör sig till innehavarens fördel, kan optionen utnyttjas för att uppnå vinst. Om inte, blir innehavarens (köparens) maximala förlust begränsad till betald premie.

Exempel på optionshandel

Antag att en investerare köper en call option på en aktie med ett lösenpris på 100 kr, med en löptid på tre månader, och för en premie på 5 kr per aktie.

Om aktiens pris stiger över 105 kr (lösenpris plus premie) före löptiden, kan investeraren använda optionen, köpa aktien för 100 kr och antingen sälja den till det högre marknadspriset eller behålla den. Om aktiens pris inte överstiger 105 kr, väljer investeraren troligtvis att inte utöva optionen, och förlusten är då begränsad till premien på 5 kr per aktie.

Flexibla och mångsidiga

Optioner erbjuder flexibilitet och mångsidighet för investerare och spekulanter, med möjligheten att hantera risk eller spekulera i prisrörelser på finansiella marknader. G

enom att förstå de grundläggande principerna för optioner och de modeller som används för att värdera dem, kan investerare göra mer informerade beslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att handel med optioner innebär risker, och det är viktigt att noggrant överväga dessa innan man ingår i optionshandel.

Olika modeller för värdering av optioner

För att bestämma värdet på optioner används olika modeller, varav Black-Scholes-modellen och binomialmodellen är bland de mest kända.

Black-Scholes-modellen

Black-Scholes-modellen är en matematisk modell för att beräkna den teoretiska prissättningen på europeiska optioner, vilka endast kan utnyttjas vid löptidens slut.

Modellen tar hänsyn till den underliggande tillgångens nuvarande pris, lösenpriset, löptiden, den riskfria räntan och volatiliteten i den underliggande tillgångens pris.

Uträkningsexempel med Black-Scholes-modellen:

Antag att den underliggande aktien handlas till 100 kr, lösenpriset är 100 kr, löptiden är 1 år, den riskfria räntan är 5 % och volatiliteten är 20 %. Genom att använda Black-Scholes-formeln kan vi beräkna premien för en call option. Denna uträkning kräver komplexa matematiska beräkningar och användning av normalfördelningsfunktionen, vilket vanligtvis hanteras med finansiell programvara eller kalkylprogram.

Binomialmodellen

Binomialmodellen är en annan populär metod för värdering av optioner, särskilt amerikanska optioner som kan användas när som helst under deras löptid. Modellen bygger på en upprepad uppdelning av löptiden i mindre perioder, där priset på den underliggande tillgången i varje period antas kunna röra sig uppåt eller nedåt med vissa sannolikheter.

Uträkningsexempel med binomialmodellen

t oss anta samma grundläggande förutsättningar som i exemplet med Black-Scholes-modellen. Genom att dela upp löptiden i ett antal steg, till exempel 10, och beräkna prisvägen för den underliggande tillgången i varje steg, kan vi använda binomialmodellen för att beräkna en mer detaljerad och dynamisk prisbild för optionen. Varje steg kräver beräkning av potentiella värden baserat på uppgång och nedgång samt sannolikheten för dessa rörelser, vilket slutligen leder till en uppskattad premie för optionen.