Investera i företagskrediter

Att investera i företagskrediter har blivit en alltmer populär alternativ investeringsform. Investeringsalternativet erbjuder investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer bortom traditionella aktie- och obligationsmarknader.

En av aktörerna på den svenska marknaden som möjliggör detta är SaveLend, en plattform som förmedlar lån mellan låntagare och investerare.

SaveLend: En introduktion

SaveLend är en plattform som erbjuder investerare att direkt investera i företagskrediter. De agerar som en intermediär mellan företag som söker finansiering och investerare som söker alternativa investeringsmöjlighete.

Hur det fungerar

På SaveLend kan investerare välja bland en rad olika låneprodukter, från kortfristiga lån till längre krediter, beroende på deras riskpreferens och investeringshorisont. Plattformen genomför en grundlig kreditbedömning av alla låntagare för att säkerställa att endast de med god kreditvärdighet får tillgång till finansiering. Detta minskar risken för kreditförluster och skyddar investerares kapital.

Risken och avkastningen

Investeringar i företagskrediter genom SaveLend erbjuder en avkastning som ofta överstiger den som traditionella sparformer erbjuder, men det är viktigt att komma ihåg att högre avkastning också innebär högre risk.

Att investering i företagskrediter

När man överväger att investera i företagskrediter, oavsett om det är genom SaveLend eller någon annan plattform, finns det flera viktiga faktorer att tänka på.

Riskhantering

Det är avgörande att förstå de risker som är förknippade med investeringar i företagskrediter. Kreditrisken, det vill säga risken för att en låntagare inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden, är särskilt relevant här. Diversifiering, genom att sprida investeringar över flera olika lån och sektorer, kan hjälpa till att minska denna risk.

Avkastningspotential

Avkastningspotentialenkan vara attraktiv, särskilt i en lågräntemiljö där traditionella sparformer erbjuder begränsad avkastning. Dock är det viktigt att ha realistiska förväntningar och förstå att högre avkastning ofta medför högre risk.

Tidsaspekt

Investeringens löptid kan variera från mycket korta perioder till flera år. Det är viktigt att investerare överväger sin egen investeringshorisont och likviditetsbehov.

Skatten

Nackdelen är att denna investeringsform inte kan ske inom ISK eller kapitalförsäkring. Detta till skillnad mot att investera i obligationer som också är en slags företagsfinansiering. Däremot skickar SaveLend in all information till Skatteverket vilket innebär att man själv inte behöver göra det.